Letní tábor Slunečnice

Výlety

O nás

Táborový řád LDT Slunečnice

 • Vždy se budu snažit při svém každodenním jednání dbát o dobré jméno tábora. Budu dodržovat všechny body táborového řádu.
 • Budu se snažit plnit pokyny vedoucích a praktikantů, bez jejich svolení se nikdy nevzdálím z programu činnosti ani z prostoru objektu tábora. Bez jejich souhlasu nelezu na stromy a nepodnikám jiné extrémní výkony. Při koupání v přírodě budu dodržovat všechna pravidla pro bezpečné koupání a budu respektovat veškeré pokyny vedoucích a praktikantů. Budu konzumovat pouze pokrmy připravené v kuchyni, bez ohledu na to, jak mohou lesní plody a houby vypadat lákavě.
 • Ke všem ostatním účastníkům tábora se budu chovat kamarádsky, slušně a s pochopením pro jejich slabé stránky. Protože ani já nejsem dokonalý. Totéž však očekávám od ostatních. Vím, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Nebudu se snižovat k používání hrubých slov a vulgarismů, budu se zdržovat takového jednání, které by vedlo ke sporům. Hry beru s úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
 • Veškeré problémy bez otálení hlásím svému oddílovému vedoucímu. Pokud budu mít pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, bez všech obav se obrátím na hlavního vedoucího tábora nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám důvěru. Veškeré ztráty hlásím svému vedoucímu. Mám právo rozhovoru s hlavním vedoucím tábora kdykoliv mám nějaký problém, který nejsem schopen vyřešit s oddílovým vedoucím.
 • Jakékoli zranění či nevolnost ihned ohlásím zdravotníkovi, nebo oddílovému vedoucímu. Žádné zdravotní obtíže nezatajím.
 • Vím, kam smím a kam ne. Nevstupuji do lesa za stany vedoucích, ani do prostoru dep a bažiny (velké stany vedle jídelny). Nebudu navštěvovat cizích stanů bez svolení jejich obyvatel.
 • Budu dbát na osobní hygienu a čistotu, zejména před každým jídlem a před spánkem. Budu udržovat pořádek ve svých věcech se zvláštním důrazem na oddělování čistého oblečení od špinavého. Mokré oblečení se snažím co nejdříve usušit.
 • Bez vědomí a dozoru vedoucího oddílu nebudu nikdy rozdělávat oheň, a to ani v táborovém ohništi. Nikdy nerozdělám oheň přímo v lese.
 • Budu dodržovat denní režim se všemi jeho případnými odchylkami. Vždy se dostavím do jídelny neprodleně po zaznění gongu.
 • Budu dodržovat pitný režim, pít nápoje připravené v jídelně. Do kuchyně nevstupuji, pokud zde nekonám službu!
 • Pokud jsem určen jako služba, bez výhrad plním zadané povinnosti. Napomáhám kuchařkám, zejména myji nádobí po každém jídle. Podílím se na nošení vody. Jsem připraven plnit jiné úkoly nezbytné k bezproblémovému chodu tábora, které mi mohou během dne vykonávání služby být uloženy jakýmkoliv vedoucím.
 • V době poledního klidu se nezdržuji ve stanu a snažím se trávit čas ve stínu, pokud vedoucí neurčí jinak. Po táboře neběhám a nejsem příliš hlučný, odpočívám a nabírám síly. Nepůjčuji si žádné sportovní vybavení a dbám pokynů vedoucího, který má v době poledního klidu službu.
 • Každý den po večeři se dostavím na nástup, který je oznamován gongem. Budu řádně oblečen – dlouhé rukávy a nohavice. Při nástupu nevyrušuji, a když je určeno, stojím v pozoru. Jsem si vědom případného trestu za narušování plynulého chodu nástupu. Když je snímána vlajka, snímám i svoji pokrývku hlavy.
 • Budu dodržovat večerku a noční klid. Pokud není stanoveno jinak, jsem-li členem mladšího oddílu, jsem ve 21:00 již ve svém stanu po absolvování večerní hygieny a převlečení do spacího úboru. Jsem-li členem staršího oddílu, tyto náležitosti vykonávám před časem 21:30. V době před budíčkem budu brát ohled na ostatní obyvatele tábora a nebudu je rušit hlasitým povídáním, či zpěvem.
 • Tábor i jeho okolí budu udržovat v čistotě, odpadky budu dle pokynů oddílového vedoucího odnášet do připravených nádob na určené místo. Budu se chovat šetrně k přírodě i zařízení a vybavení tábora a vyvaruji se jeho úmyslného ničení. V případě úmyslného ničení si uvědomuji, že mohu být vyloučen z tábora a způsobená škoda bude rodičům účtována. V rámci možností se budu snažit šetřit s vodou a chránit přírodu.
 • Se svěřeným nářadím a sportovními potřebami budu zacházet opatrně a budu se chovat tak, aby mně, ani žádnému jinému účastníkovi nehrozilo nebezpečí. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vrátím na určené místo.
 • Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání omamných a psychotropních látek a jedů, násilí, hrubé neslušnosti nebo skutků, které by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto zákazu budu z tábora ihned vyloučen bez nároku na jakoukoli kompenzaci.